ثبت هفده دامنه برای تأسیس دفتر ایمیل برای حوزه علمیه به منظور ادای خمس دفتر کل ایمیل رضا قنبری مزرعه نو معروف به ملا

می 18, 2016 ملا 1

ضمن تبریک افزایش جمعیت ایران به بیش از هشتاد میلیون نفر، دفتر ایمیلی برای حوزه علمیه طراحی نموده ام با هفده دامنه در سه تقسیم [بهتر و بیشتر بدانید…!]